Arkitekter Vanløse, Tilbygninger, Ombygninger, Tagboliger, Byggerådgivning, Arkitekthjælp, Indretning, Byggetilladelser

BYGGEPROCESSEN

KONTAKT

FRA START TIL SLUT

Nedenstående korte emner er beskrivelser af rådgivernes bistand i en typisk byggeopgave. Trinvis fra start til slut.

DISPOSITIONSFORSLAG

I denne indledende fase diskuteres alle mulighederne og ønsker med bygherre/brugere.

Ideerne skitseres, illustreres og sorteres udfra, både æstetiske, funktionelle og økonomiske kriterier. Udfra disse fastlægges en hovedide, der tager udgangspunkt i et kvalitetsbyggeri, hvor alt er tænkt grundigt igennem

Der laves et økonomisk overslag og en rammetidsplan skitseres.

 

I denne fase afklares bl.a..

 • Hvilke andre rådgivere der skal på sagen
 • Hvem der skal bruge bygningen hvilke fordringer der er
 • Hvilke krav og ønsker der er til funktionerne?
 • Hvordan  bygning(erne) placeres og orienteres
 • Eventuelle myndighedskrav – herunder bebyggelsesprocent

FORPROJEKT/SKITSE

Ideerne og tankerne bliver mere konkrete.

 • Projektet visualiseres og fastlægger i tegninger. Materialevalg beskrives
 • Samarbejdet udvidelse med andre rådgivere
 • Fasen afsluttes med et entydigt projekt i samarbejde med bygherre /bruger. Det endelige projektforslag prissættes

 

I denne fase afklares bl.a..

 • Om ønsker og krav er blevet opfyldt
 • Om materialer, indretening, rumforløb mv. svarer til fordringer?

MYNDIGHEDER

Der ansøges ombyggetilladelse, til dette brug udarbejdes et fuldt færdigt myndighedsprojekt. Til ansøgningen udarbejdes en kort beskrivelse i henhold til byggelovgivningen, kommunes betingelse og krav mm. Til ansøgningen vedlægges hovedtegninger i mål. F.eks. situationsplan, planer facader og relevante snit.

 

I denne fase afklares bl.a.

 • Hvor meget er bebyggelses procenten?
 • Skal der søges om nogen dispensationer?
 • Hvad med nabohøring?

HOVEDPROJEKTERING/UDBUD

I dette forløb udarbejdes det materiale der udbydes til entreprenøren håndværkerne. Materialet består af tekniske tegninger, beskrivelse og udbuds tidsplan. Tilsammen danner det grundlag for prisindhentningen.

 

I projekteringsfasen arbejder arkitekt og ingeniør sammen på at udfærdige bygningsdelstegninger tekniske installationer, detaljer. Således at det udbudte materiale udføres så nøjagtigt som aftalt i forrige faser.

 

Når projektet har været i udbud og der er indkommet priser, udvælges i samråd med bygherre en mest optimale tilbud. Der udfærdiges en kontrakt om pris, sikkerhedsstillelse, mm.

 

BYGGEPLADS

Byggeriet er i fuld gang En mere detaljeret tidsplan udarbejdes

Som byggeriet skrider frem afholdes løbende byggemøder. Her afklares problemer og evt. uafklarede spørgsmål. Der føres løbende fagtilsyn med byggeriet således at byggeriet udføres i henhold til tegninger og gældende aftaler.

 

AFLEVERING OG OPFØLGNING

Ved aflevering gennemgås byggeriet for eventuelle mangler, som udbedres inden byggeriet overdrages til køber/bruger. Efter mangeludbedringerne indstilles den sidste ratebetaling (slutregning) til udbetaling.

 

Skulle der vise sig fejl og mangler, som ved afleveringen ikke har kunnet konstateres, sikrer 1-års gennemgangen af byggeriet, at disse udbedres.

 

Med rådgiveren som deltager sikres det at eventuelle mangler ikke overses inden den endelige afregning af byggeprojektet.

INTERESSERET I ET TILBUD?

KONTAKT NU

FØLG MIG HER

© TORBEN BALTSEN. ALL RIGHTS RESERVED